Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi, công ty Mũ Bảo Hiểm 36 tuyên bố rằng chúng tôi sẽ thu thập, quản lý và sử dụng thông tin cá nhân của bạn một cách an toàn và hợp lý theo các điều khoản và điều kiện của chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách Quyền riêng tư”). Chính sách Quyền riêng tư này thể hiện chính sách cơ bản của chúng tôi đối với thông tin cá nhân của bạn mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông qua việc truy cập vào Trang web (như được định nghĩa trong Điều khoản sử dụng). Chính sách Quyền riêng tư này được đưa vào và là một phần trong Điều khoản sử dụng quản lý việc bạn sử dụng Trang web nói chung.

1. Tuân thủ pháp luật và quy định hiện hành

Chúng tôi sẽ tuân thủ Chính sách Quyền riêng tư này và tất cả các luật, quy định và hướng dẫn hiện hành của Nhật Bản về bảo vệ dữ liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở Đạo luật Bảo vệ thông tin cá nhân của Nhật Bản.

2. Thu thập thông tin cá nhân

(a) Thông qua trang “Liên hệ với chúng tôi”

Nếu bạn gửi email cho chúng tôi thông qua trang “Liên hệ với chúng tôi” ở Trang web, xin lưu ý rằng bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà bạn có thể được nhận diện. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân như vậy, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin đó với mục đích trả lời email của bạn và lưu trữ hồ sơ về việc chúng tôi đã trả lời email của bạn như thế nào.

(b) Bằng cách khác

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân bằng nhiều cách khác trong phạm vi cần thiết. Phạm vi thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ không vượt quá mức cần thiết đối với việc đạt được mục đích sử dụng của chúng tôi. Trong trường hợp chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về mục đích sử dụng thông tin cá nhân đó trước hoặc ngay sau khi thu thập dữ liệu như vậy, trừ khi được cho phép bởi bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

3. Quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thiết lập hệ thống nội bộ để giám sát việc bảo vệ thích hợp thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ chỉ định một hoặc nhiều người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân của bạn, quản lý đúng cách và ngăn không cho thông tin cá nhân đó bị tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ việc tiết lộ theo Chính sách Quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý và thích đáng để tránh các rủi ro bao gồm nhưng không giới hạn ở truy cập trái phép, hoặc mất mát, phá hoại hay giả mạo thông tin cá nhân của bạn.
Chúng tôi sẽ thông báo cho nhân viên của chúng tôi về chính sách và quy tắc nội bộ để bảo vệ thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ ủy quyền cho nhân viên được giới hạn truy cập vào bất kỳ cơ sở dữ liệu hoặc nguồn nào liên quan đến thông tin cá nhân và sẽ quản lý chặt chẽ cơ sở dữ liệu hoặc các nguồn đó để ngăn chặn bất kỳ việc sử dụng trái phép nào về thông tin cá nhân đó.
Chúng tôi sẽ xử lý và xóa bỏ thông tin cá nhân ngay khi chúng tôi đạt được mục đích sử dụng thông tin cá nhân đó.

4. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn vào các mục đích được quy định tại thời điểm thu thập hoặc các mục đích đã được thông báo trước, trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc được cho phép bởi bất kỳ luật hay quy định hiện hành nào.

5. Cung cấp thông tin cá nhân

Trừ khi được quy định trong chính sách này, chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước của bạn. Bất kể quy định đã nêu, chúng tôi vẫn có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không có sự đồng ý của bạn: (i) cho các công ty con và chi nhánh của chúng tôi nếu các công ty này cần sử dụng thông tin cá nhân đó vào các mục đích như được mô tả bên trên; hoặc (ii) nếu được yêu cầu bởi bất kỳ luật hay quy định nào, hoặc tòa án, cảnh sát hay bất kỳ cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý nào khác.

6. Tiết lộ hoặc sửa đổi thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ tiết lộ, sửa đổi, bổ sung hoặc ngưng sử dụng hay cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào về dữ liệu cá nhân được giữ lại (theo quy định tại Đạo luật Bảo vệ thông tin cá nhân của Nhật Bản) do bạn cung cấp cho chúng tôi, theo yêu cầu của bạn hoặc người đại diện của bạn theo bất kỳ luật và quy định hiện hành nào.

7. Ủy quyền cho bên thứ ba

Chúng tôi có thể ủy quyền cho bên thứ ba thay mặt cho chúng tôi thu thập, quản lý hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý và thích đáng để đảm bảo bên thứ ba được ủy quyền đó sẽ thu thập, quản lý và sử dụng thông tin cá nhân phù hợp với Chính sách Quyền riêng tư này.

8. Thông tin khác

(a) Thông tin thống kê

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào những thông tin nhất định về việc truy cập của bạn vào Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở hành động và mô hình duyệt của bạn, dưới dạng thông tin thống kê không bao gồm thông tin cá nhân của bạn.

(b) Thông tin được lưu trữ và thu được từ “Cookie”

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về việc sử dụng Internet nói chung của bạn bằng cách sử dụng tính năng của các trình duyệt web Internet được gọi là “cookie”; các mẩu thông tin nhỏ được lưu trữ bởi trình duyệt trên ổ cứng máy tính của bạn. Bất kỳ lúc nào bạn truy cập Trang web, chúng tôi sẽ kiểm tra để xác nhận cookie của chúng tôi có ở trình duyệt của bạn, trong đó có các thông tin như trước đây bạn đã từng truy cập vào Trang web hay chưa và sở thích của bạn đối với Trang web. Bạn có thể điều chỉnh trình duyệt của bạn để từ chối cookie, nhưng một số phần trong Trang web có thể không hoạt động nếu cookie bị tắt.

9. Cập nhật đối với Chính sách Quyền riêng tư này

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật, xem xét và sửa lại Chính sách Quyền riêng tư này.

10. Cách liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về Chính sách Quyền riêng tư này, hoặc nếu bạn muốn chúng tôi tiết lộ hay cập nhật thông tin chúng tôi có về bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang “Liên hệ với chúng tôi"

Chính sách Quyền riêng tư này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2019.

Bài viết cùng danh mục